AgendaA

15 december, Jaarvergadering Bildtse IJsclub!

Bildtse ijsclub, Oude Bildtzijl, opgericht 1859


Jaarvergadering op 15 december in het Graauwe Paard.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen
 • Jaarverslag secretaris
 • Verslag penningmeester
 • Verslag Kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Ontwikkelingen Sportvisie
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing H.Polstra en H.J.vd Mey zijn aftredend en beide herkiesbaar. J de Vries is aftredend en niet herkiesbaar.Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering bij het bestuur opgeven.
 • Verloting paar schaatsen
 • Rondvraag
 • Sluiting
Het Bestuur


AGENDAA